EXCLUSIV. Cheltuiala statului cu bisericile – scăpată de sub control. Tot ce e legat de culte se subvenționează cu bani publici, inclusiv sediile administrative!

În Monitorul Oficial a fost republicat normativul prin care se stabilesc detaliile finanțării cultelor religioase.

Foto: Patriarhia.ro

Foto: Patriarhia.ro

Este vorba de „Hotărârea Guvernului (Năstase) Nr.1.470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România”.

Cu această ocazie, am remarcat că normativul inițial a fost completat, pe parcurs, cu noi facilități financiare (le găsiți, subliniate, în textele de mai jos; am inserat, la final, și textul Ordonanței 82 din 2001, ca să înțelegeți trimiterile din Normele metodologice).

Practic, statul român, prin Bugetul de Stat și bugetele locale, subvenționează ABSOLUT TOT ce este legat de cultele religioase: achiziții de imobile, dotarea acestora, decorațiunile interioare, întreținerea, conservarea imobilelor (nu doar a sălașelor de cult, ci și a spațiilor administrative), plata salariilor personalului clerical și neclerical, finanțarea oricăror acțiuni cu caracter intern și internațional organizate de culte.

Așadar, o problemă a României nu este atât creșterea numărului bisericilor, într-un ritm care a uluit comunitatea internațională, cât și faptul că fiecare biserică înseamnă cheltuieli suplimentare pe termen nedefinit, necesare întreținerii, conservării, modernizării, bisericilor și dependințelor, precum și plății salariilor personalului clerical și (atenție!) neclerical.

Cheltuiala statului cu bisericile este scăpată de sub control. Fiindcă sursele de subvenționare cu bani publici a cultelor sunt multiple, unele obligatorii, altele lăsate la latitudinea edililor, nici nu se poate calcula cât cheltuiește, de fapt, România cu venerarea lui Dumnezeu – în toate formele sale.

Conform ziare.com, statul roman alocă, în fiecare an, aproximativ 100 de milioane de euro pentru plata salariilor preoților. Iar conform provincianews.ro, salariul unui preot variază între 1.100-2.000 de lei, în timp ce al unui episcop, care are un statut similar demnitarilor, se situează între 6.700 – 7.500 de lei, respectiv 8.200 de lei în cazul patriarhului.

În rândul preoților, cele mai mari salarii le au preoții cu vechime mare și grad profesional I, care ajung la aproximativ 2.000 de lei net. În schimb, un preot debutant, cu studii superioare, primește 1.100 de lei. Statul român suportă între 65-80% din din salariu, conform unei legi (117) adoptate de Parlament în anul 2009.

 

 

Secretariatul de Stat pentru Culte acordă sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare, pentru:

a) plata contribuțiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanță pentru completarea drepturilor salariale ale personalului neclerical;

b) sumele datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, Fondului pentru plata ajutorului de șomaj și Fondului de asigurări sociale de sănătate, aferente contribuțiilor alocate conform art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanță;

c) restaurarea și conservarea lăcașurilor de cult care sunt monumente istorice și care aparțin cultelor recunoscute din România;

d) restaurarea și conservarea bunurilor din patrimoniul cultural național mobil al cultelor religioase recunoscute în România;

e) completarea fondurilor proprii necesare întreținerii și funcționării unităților de cult cu venituri mici sau fără venituri;

f) amenajarea și întreținerea muzeelor cultural-religioase;

g) construirea, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și repararea lăcașurilor de cult care aparțin cultelor religioase din România;

h) achiziționarea de imobile necesare desfășurării activităților unităților de cult și de asistență socială susținute de acestea;

i) sprijinirea activităților de asistență socială organizate de cultele religioase recunoscute din România, în spitale, centre de plasamente, cămine pentru bătrâni și alte forme de asistență;

j) susținerea unor acțiuni cu caracter intern și internațional realizate de cultele religioase recunoscute din România;

k) construirea, amenajarea si repararea dădirilor avănd destinaba de asezăminte de asistență sociată și medicală ale unităților de cult;

I) construirea și repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;

m) construirea și repararea sediilor unităților de învățămănt teologic. proprietate a cultelor recunoscute.

 

 

4. — (1) Din bugetele locale ale județelor și al municipiului București se alocă lunar sumele necesare pentru:

a) plata contribuțillor provăzute la art. 2 alin. (1) lit, a) din ordonanță, în voderea completării drepturilor salariale ale personalului neclerical;

b) plata contribuțiilor prevăzute la lit. a). în vederea achitării obligațiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj și la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și ale județelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unitătilor de cult destinate:

a) întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri mici;

b) construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico economice potrivit reglementărilor în vigoare, procum și reparării lăcașurilor de cult;

c) conservării și intreținerii bunurilor de patemoniu aparținând cultelor religioase;

d) desfășurării unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult;

e)amenajării și intreținerii muzeelor cultural-retigioase;

 f)construirii, amenajării și reparării clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților;

g) construirii si reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;

h) construirii și reparării sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

 

 

 

Ordonanța 82 din 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV.10 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. –

(1) Unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România, precum și unitățile și instituțiile de învățământ teologic autorizate și acreditate potrivit legii, aflate în subordinea acestora și neintegrate în învățământul de stat, primesc de la bugetul de stat și de la bugetele locale un sprijin sub formă de contribuții, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult centrale și locale respective.

(2) Unitățile și contribuțiile prevăzute la alin. (1) vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea.

Art. 2. –

(1) 1 Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase din România se asigură, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:

a) de la bugetele locale:

– 17.500 de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară prevăzute la art. 1. Contribuția lunară este la nivelul salariului minim brut pe economie și poate fi indexată prin hotărâre a Guvernului, în raport cu creșterea prețurilor de consum;

– sumele aferente, necesare pentru plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj și la Fondul de asigurări sociale de sănătate;

b) de la bugetul de stat:

– 300 de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile și instituțiile de învățământ teologic prevăzute la art. 1. Contribuția lunară este la nivelul salariului minim brut pe economie și poate fi indexată prin hotărâre a Guvernului, în raport cu creșterea prețurilor de consum;

– 30 de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române. Contribuția lunară reprezintă echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcțiile pe care este încadrat personalul român trimis să își desfășoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare și al altor forme de reprezentare a României în străinătate;

– sumele aferente, necesare pentru plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj și la Fondul de asigurări sociale de sănătate.

(2) Numărul contribuțiilor prevăzute la alin. (1) poate fi modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.

(3) La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în vederea echilibrării bugetelor locale se va avea în vedere și alocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a).

Art. 3. 1 –

(1) 3 De la bugetul de stat se pot aloca, prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor sau prin bugetele județelor, fonduri pentru restaurarea lăcașurilor de cult care sunt monumente istorice, pentru construirea lăcașurilor de cult de valoare deosebită, pentru achiziționarea de imobile necesare în vederea desfășurării activității unităților de cult și pentru susținerea unor acțiuni cu caracter internațional realizate de cultele religioase din România.

(2) 1 De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea și repararea lăcașurilor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor, precum și pentru activitățile de asistență socială susținute de acestea.

Art. 4. –

Respectarea destinației fondurilor alocate este supusă controlului organelor abilitate prin lege.

Art. 5. –

1 Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe, la propunerea Ministerului Administrației Publice și Ministerului Culturii și Cultelor.

Art. 6. –

Prezenta ordonanță intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2002.

Art. 7. –

3 Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparținând cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, cu modificările ulterioare, aprobată și modificată prin Legea nr. 244/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 1 iunie 2001, precum și orice alte dispoziții contrare, cu excepția prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri și acordarea de indemnizații unor ierarhi și cadre din conducerea cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 19 august 1994, aprobată prin Legea nr. 130/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 21 decembrie 1994, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999, aprobată prin Legea nr. 25/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 7 martie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Contrasemnează:

Ministrul culturii și cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

București, 30 august 2001.

Nr. 82.

Loading

Comments

comments