Ce trebuie să faci pentru primirea rentei viagere pentru 2012

Am primit următorul comunicat de presă al Agenției pentru Plăți în Agricultură:

 

„Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește că pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2012, rentierii trebuie să se prezinte la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în perioada 01 martie – 30 august 2013 pentru vizarea carnetelor de rentier agricol.

Rentierii agricoli cu domiciliul în București se pot prezenta atât la Centrul APIA al Municipiului București din Piața Rosetti nr. 4, sector 2, cât și la Centrul județean APIA Ilfov din str. Cernișoara, nr. 92 A, sector 6.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar /curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

De asemenea, rentierul agricol trebuie să prezinte următoarele documente:

–  carnetul de rentier agricol;

–  contractul de arendare;

–  actul de identitate în original;

– document coordonate bancare (opțional);

– decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată,  pentru gradele de invaliditate I și II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original și în copie.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi încasată de moștenitorii săi, doar dacă, în perioada de vizare, moștenitorii vor depune la oricare centru județean al APIA,  respectiv al municipiului București, carnetul de rentier al defunctului (se depune obligatoriu), certificatul de deces (original și copie), actul de succesiune (certificat de moștenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă și irevocabilă”, certificat de calitate de moștenitor) (original și copie), B.I/C.I. a moștenitorului (original și copie), împuternicire/declarație notarială din care să reiasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original).”

Loading

Comments

comments